• Shqip
  • English
  • German
  • French
Formulari i kontratave të trajnerëve
Formulari i kontratave të trajnerëve

Formulari i kontratave të trajnerëve

Shkarko formularin – Kontrata e trajnerëve

Neni 1.

Klubi obligohet që trajnerit ti siguron:

të gjitha të drejtat që dalin nga anëtarësia e klubit,

trajneri të jetë i njoftua  me të gjitha Aktet e normative të klubit (Rregulloret, Vendimet etj).

të drejtën në kompensim material në shumë mujore prej  __________ €

kushtet elementare për ngritje profesionale,

të realizon të drejtat në kuadër të organizatës së hendbollit,

Përveç paragrafave të cekur nën nenin 1 të kësaj kontrate, klubi obligohet që të i sigurojë trajnerit edhe:

 

 

Neni 2.

Trajneri obligohet:

të përmbush të gjitha obligimet që dalin nga anëtarësia e klubit,

të vepron në përputhje me Aktet normative të klubit dhe FHK-së

të angazhohet me ndërgjegje për arritjën e sukseseve dhe rezultateve të klubit,

të i përgjigjet ftesës rregullisht kur ftohet në punën e përfaqësueses dhe seleksioneve tjera kombëtare

të marr pjesë në të gjitha aktivitetet e marketingut dhe të ngjashme të klubit,

të ruaj  sekretet afariste dhe sekretet tjera të klubit,

të ruaj  sekretet sportive të cilat janë të përcaktuara me akte normative të klubit,

Përveç paragrafave të cekura nën nenin 2  të kësaj kontrate trajneri obligohet edhe:

 

Neni 3.

Kjo kontratë është nënshkruar në 4 ekzpemplar dhe vlen në periudhën prej ____________ deri më _________ . Një kopje duhet të dorëzohet  SHTHK-së, ne të kundertën nuk prodhon efekte.

 Neni 4.

Në rast te kontestit në lidhje me nenet e kësaj kontrate, palët e kontraktuar do ti drejtohen organeve të SHTHK-së respektivisht FHK-së, dhe nëse edhe këtu nuk zgjidhet atëherë palët duhet ti drejtohen Gjykatës komunale.

Neni 5.

Kjo kontratë është përpiluar në katër ekzemplar, dhe me këtë rast nga një ekzemplar e marrin klubi, trajneri, SHTHK-ja dhe FHK-ja.